Obchodné podmienky

Vážení zákazníci,

v našom obchode si môžete objednať Vami hľadaný výrobok z kompletného sortimentu našich dodávateľov priamo od Vášho písacieho stola. V prípade že ste si nevedeli vybrať z uvedenej ponuky alebo nemáte istotu o vhodnosti vybraného produktu na vykonanie Vami požadovanej činnosti,neváhajte nás kontaktovať. Prevádzkovateľ e-shopu je spoločnosť:

 NIPO,s.r.o.  018 55 Tuchyňa č.94, IČO:36336220, IČ DPH: SK2021835057 Tel. +421 902 164546,  +421 42 4466470, mail: nipo@nipo.sk

 Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14709/R

Ako nakupovať: Ak chcete nakupovať, nie je potreba žiadnej registrácie(okrem dealerov),stačí len po pridaní zvoleného produktu vypísať potrebné fakturačné údaje vo formulári,ktorý sa vám zobrazí po vložení produktu do košíka. Ak si chcete len pozrieť nami ponúkaný sortiment, môžete priamo vstúpiť do predajne a pre Vás zaujmavé výrobky vkladať do nákupného košíka.

Na objednávke uveďte vždy fakturačné údaje (názov firmy, adresu, IČO, DIČ) - uveďte kontaktné údaje (telefon, fax, e-mail) - objednávať môžete telefonicky, faxom, e-mailom, poštou - uveďte katalógové číslo výrobku, krátky názov a objednávané množstvo.

Platba za tovar: Tovar môžete v súčasnej dobe uhradiť týmito spôsobmi:

a. dobierkou při predaní tovaru prepravcom(Geis, DHL, Slovenská pošta...)

b. v hotovosti pri prevziatí tovaru na centrále firmy

c. zálohovou faktúrou vopred pred odoslaním tovaru

d. faktúrou so splatnosťou (len u zákazníkov so zmluvou a s už preverenou platobnou morálkou)

d. platobnou bránou GOPAY

Objednané produkty odošleme na Vašu adresu v deň prijatia objednávky alebo nasledujúci pracovný deň. Dodanie avizujeme telefonicky alebo e-mailom pri potvrdení objednávky. S tovarom dodávame daňové doklady, záručný list a návod na použitie. Tovar posielame formou dobierky prepravnou službou až na miesto určenia alebo prostredníctvom Slovenskej pošty pri drobných objednávkach. Pri platbe na predfaktúru je dodacia doba rovnaká, ale začína sa počítať od pripísania platby na náš účet, pokiaľ sa nedohodne inak. Stálym partnerom poskytujeme splatnosť faktúr podľa dohody. Tovar dostanete kvalitne zabalený väčšinou do 24 hodín. V prípade, že je tovar momentálne vypredaný, budeme Vás informovať kedy ho môžeme dodať a odsúhlasíme si s Vami oneskorenú dodávku. 

Prepravné náklady:  

Pri objednávkach nad 200,- € bez DPH je dodanie tovaru v rámci Slovenskej republiky zdarma, ale vyhradzujeme si právo zmeniť prepravcu na aktuálne najvýhodnejšieho! Pri menších objednávkach pripočítavame k cene tovaru prepravné a balné náklady podľa zvoleného prepravcu od 4,40€ s DPH.

Škody vzniknuté počas dopravy: Predávajúci zodpovedá za škody vzniknuté na tovare počas dopravy ku kupujúcemu. Ak sa však tovar poškodí, alebo je odcudzený počas dopravy od kupujúceho k predávajúcemu v prípade reklamácie alebo vrátenia tovaru, je zodpovednosť na strane kupujúceho.

Upozornenie!  Zásielku, ktorá javí známky poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a pod.) v žiadnom prípade nepreberajte. Predídete tak prípadným komplikáciám pri reklamácii poškodeného tovaru.  Reklamácie  V prípade reklamácie chybného alebo poškodeného tovaru nám výrobok zašlite poštou na našu adresu. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar odovzdať kompletný, nepoškodený vlastným zavinením. Zároveň Vás prosíme, aby ste k tovaru priložili faktúru alebo jej kópiu a reklamačný list, kde uvediete druh poškodenia.

Vaše reklamácie ohľadom poškodeného alebo nedodaného tovaru musia byť doručené v písomnej  forme najneskôr  do 3 dní po obdržaní zásielky prostredníctvom e-mailu: nipo@nipo.sk, alebo poštou na adresu sídla našej spoločnosti do Tuchyne.

Záruka: Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nieje stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju výrobca.  Na svoje výrobky poskytujú výrobcovia záruku v lehote od 1 do 3 rokov(dĺžka záruky ako aj podmienky záruky sú uvedené na návodoch k obsluhe). Záruka sa vzťahuje na výrobné závady. Záruka sa netýka závad spôsobených nesprávnym používaním a prirodzeným opotrebením. Reklamácie je nutné uplatniť písomne. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na našu adresu. V zmysle § 598 Občianskeho zákonníka má kupujúci právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. 

INFORMÁCIE PODĽA SPOTREBITEĽSKÉHO ZÁKONNÍKA

Poučenie o ochrane osobných údajov:

Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7 - 10 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov:

Podľa uvedeného zákona má spotrebiteľ možnosť odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu za tovar pred tým, ako mu je tovar doručený. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Neprevzaté zásielky

Každá objednávka alebo expedovaná zásielka je kupujúcemu oznámená viackrát - objednávka pri prijatí a potvrdení, zásielky emailom pri expedícii, kuriérom pred doručením, pred koncom poštovej úložnej doby opäť emailovou správou. Neprevzatím zásielky vzniká predajcovi priama škoda na poštovnom, balnom, poplatkoch za spätné doručenie a ďalších súvisiacich službách. Informácia o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informácia o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy:

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

 

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu:

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar v momente jeho odovzdania Spotrebiteľovi.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré vzniknú počas plynutia záručnej doby. Záručná doba je stanovená Občianskym zákonníkom v § 502 v spojení s ustanovením § 620 Občianskeho zákonníka. Právo uplatniť vady tovaru kupujúcemu zaniká uplynutím záručnej doby. Osobitné pravidlá užívania tovaru sú uvedené pod názvom „Návod na použitie“.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, spôsobené poškodením, nedodržaním osobitných pravidiel užívania, nesprávnym používaním, nevhodným skladovaním a nedodržaním odporúčaní, pokynov predávajúceho alebo výrobcu.

Dokladom o zaplatení preukazuje Spotrebiteľjeho právo reklamovať vady tovaru, ak Spotrebiteľ preukáže toto právo inak, predávajúci reklamáciu prevezme aj bez dokladu o zaplatení.

 

Informácia o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov:

Spotrebiteľmôže uplatniť reklamáciu dodaného tovaru spoločnosťou NIPO s.r.o., podať sťažnosť alebo podnet na adresu sídla spoločnosti NIPO s.r.o. alebo prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu spoločnosti NIPO s.r.o. Spoločnosť NIPO s.r.o. zodpovedá za vady dodaného tovaru.

Spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru skontrolovať tovar, a to najmä jej stav, funkčnosť a kvalitu.

Spotrebiteľ je povinný oznámiť spoločnosti NIPO s.r.o. zistené vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o vadách mohol dozvedieť.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je Spotrebiteľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Spoločnosť NIPO s.r.o. je povinná odstrániť vadu bez zbytočného odkladu a následne odovzdať Spotrebiteľovi tovar bez vád.

Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým spoločnosti NIPO s.r.o. nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Spoločnosť Roche môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne použiť ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovar riadne použiť.

Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, spoločnosť NIPO s.r.o., alebo ňou poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Sťažnosti a podnety môže Spotrebiteľ adresovať na fyzickú, alebo emailovú adresu sídla spoločnosti NIPO s.r.o. Sťažnosťami a podnetmi sa bude spoločnosť riadnym spôsobom zaoberať bez zbytočného odkladu.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, odbor Odbor výkonu dozoru tel. č. 032/640 01 09, web, podanie

Alternatívny spôsob riešenia sporov

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktotým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia http://www.soi.sk/sk/ Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnicka osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnicka osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. Na uzatvorené objednávky sa však vzťahuje znenie platné v čase vykonania objednávky. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 1. 2018.